Dr. P.H. Brans Studiebeursfonds R.S.G.

Doelstelling
doneren-btHet Dr. P.H. Brans Studiebeursfonds R.S.G. is het interne ‘auditorenfonds’ van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap.
Het Studiebeursfonds R.S.G. richt zich op het verlenen van financiële steun in de vorm van leningen en giften aan leden van de vereniging die als gevolg van hun (bestuurs)functies een substantiële studievertraging kunnen oplopen of hebben opgelopen.

Ontstaansgeschiedenis
Het Studiebeursfonds R.S.G. is opgericht naar aanleiding van de invoering van de ‘tempobeurs’ per september 1993 door de toenmalige minister van Onderwijs en Wetenschappen. Bestuursleden van studentenverenigingen kwamen niet langer in aanmerking voor een extra jaar studiefinanciering, maar konden voortaan een beroep doen op het Auditorenfonds van de eigen universiteit.

Het Auditorenfonds van de Erasmus Universiteit maakte de toekenning daarvan echter afhankelijk van het ledental van elke studentenvereniging. Voor het R.S.G. betekende dit dat het zevenkoppige College van Senaat en Sociëteitsbestuur slechts in aanmerking kwam voor een maximale bestuursbeurs ter grootte van 73 maanden. Na protest hiertegen zegde het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit in 1994 een jaarlijkse subsidie toe aan een intern ‘functionarissenfonds’, mits dit fonds zou worden ondergebracht bij een onafhankelijke stichting.

Het beheer van het Studiebeursfonds R.S.G. is sinds 1997 een van de statutaire taken van de Stichting Reünisten R.S.G.

Ondersteunde doelen
Het Studiebeursfonds R.S.G. ondersteunt de volgende doelen:

  • Jaarlijks wordt op aanvraag een bestuursbeurs toegekend aan het College van Senaat en Sociëteitsbestuur, in aanvulling op de bestuursbeurs die wordt verstrekt door het Auditorenfonds van de Erasmus Universiteit. Deze bestuursbeurs heeft het karakter van een lening die onder voorwaarden (nl. het naar behoren vervullen van de bestuursfunctie gedurende het volledige bestuursjaar) achteraf wordt omgezet in een gift.
  • Het fonds staat in principe ook open voor incidentele aanvragen voor ondersteuning van andere sleutelfunctionarissen binnen de vereniging en/of van eventuele ‘schrijnende gevallen’ (leden die -aantoonbaar- door hun activiteiten voor de vereniging een substantiële studievertraging hebben opgelopen), bijvoorbeeld in de vorm van een geldlening om de studie te kunnen afronden.

Inkomsten
De inkomsten van het Studiebeursfonds R.S.G. bestaan uit:

  • Een jaarlijkse bijdrage van de Erasmus Universiteit. Deze bijdrage vervalt vanaf 2015.
  • Een jaarlijkse bijdrage van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap.
  • Contributies van de betalende reünisten (de vaste donateurs van de Stichting).
  • Periodieke donaties van oud-bestuursleden en andere reünisten aan het fonds.
  • Opbrengsten van specifieke wervingsacties ten behoeve van het fonds.

Het vermogen van het Studiebeursfonds R.S.G. bedraagt per eind 2015 circa € 54.000.

Commissie Studiebeursfonds  
Het Dr. P.H. Brans Studiebeursfonds R.S.G. wordt beheerd door een commissie, bestaande uit vijf leden van het Curatorium. De commissie is gemachtigd om namens het Curatorium, binnen de richtlijnen van een daartoe opgesteld reglement, ten laste van het fonds financiële steun – in de vorm van leningen en giften – te verstrekken aan (bestuurs)leden van de vereniging die aantoonbaar een substantiële studievertraging of studieschulden oplopen of hebben opgelopen door hun activiteiten voor de vereniging.

Dr. P.H. Brans
In september 2012 is het Studiebeursfonds vernoemd naar Dr. P.H. Brans (1899-1980).
Piet Brans was medeoprichter, eerste Praeses en erelid van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap.
Tevens was hij de initiator en eerste Praeses van de Stichting R.S.G. Fonds, de voorloper van de huidige Stichting Reünisten R.S.G.

Brans
Dr. P.H. Brans

Doneer nu!
Steun het Studiebeursfonds R.S.G. en maak (eenmalig of periodiek) een donatie over naar bankrekening NL08 INGB 0000 367700, t.n.v. Stichting Reünisten R.S.G., onder vermelding van ‘Studiebeursfonds R.S.G.’.